ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

نحوه ارسال پیام

کارفرمایان و مترجمان می توانند از طریق سیستم پیام رسانی ترنسیس با یکدیگر تبادل پیام کنند. نکته حائز اهمیت در سیستم پیام رسانی این است که تنها زمانی که کارفرما و مترجم پروژه مشترک با یکدیگر داشته باشند می توانند پیام رد و بدل کنند.

امکان ارسال پیام به چند طریق و جود دارد

1. اگر در صفحه داشبورد هستید با کلیک بر روی آیکون می توانید وارد بخش پیام رسانی شده و پیام خود را ارسال کنید.


ارسال پیام به مترجم یا کارفرما2. اگر در صفحه پروژه هستید می توانید با کلیک بر روی لینک های مشخص شده در تصاویر زیر به صفحه پیام رسانی منتقل شده و پیام خود را بفرستید.

با ما گفتگو کنید