ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

ویرایش پروفایل

1. برای ویرایش اطلاعات پروفایل کاربری و یا ثبت موارد جدید از طریق زبانه ویرایش پروفایل به صفحه اطلاعات منتقل می شوید.
پس از انجام تغییرات مد نظر، روی دکمه به روزرسانی کلیک کنید.

با ما گفتگو کنید