تسویه حساب

تسویه حساب با مترجمان ترنسیس به صورت ماهیانه صورت می پذیرد، به این ترتیب که جمع مبالغ دستمزد هر مترجم بابت انجام پروژه هایی در یکی از روزهای همان ماه به تایید نهایی کارفرما رسیده است، در بازه زمانی یکم تا پنجم ماه بعد به شماره حسابی که در سایت ثبت کرده اند واریز می گردد.
در زبانه گزارش حساب در بخش مالی داشبورد هر مترجم، عدد دستمزد پروژه هایی که به تایید نهایی کارفرمایان رسیده است، به علاوه پاداش و یا جرایم احتمالی ثبت می گردد و واریز دستمزد بر مبنای همان گزارشات انجام می شود.


با ما گفتگو کنید