ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

تنظیم شیوه های اطلاع رسانی سایت

1. برای اطلاع رسانی به کاربران از روند انجام کار در داخل سایت، راه های مختلفی درنظر گرفته شده است. با مراجعه به زبانه تنظیمات و اطلاع رسانی، می توانید تنظیمات آن را به دلخواه تغییر دهید.با ما گفتگو کنید