ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

دستیار ترنسیس

در ترنسیس رباتی به نام "دستیار ترنسیس" قرار داده شده است تا در مواقع لزوم شما را راهنمایی کند، این ربات شما را از تمامی اتفاقاتی که در طول انجام پروژه اتفاق می افتد با خبر می کند. وظیفه اصلی ربات ترنسیس راهنمایی شما در استفاده هر چه بهتر از سیستم ترنسیس است.


ربات "دستیار ترنسیس" با عکس پروفایل در ترنسیس شناخته می شود، هر گاه پیامی با این عکس دریافت کردید حاکی از آن است که فرستنده آن ربات "دستیار ترنسیس" است.


با ما گفتگو کنید