ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

ویرایش پروژه

پس از اینکه پروژه ترجمه خود را ایجاد کردید تا زمانیکه پیشنهادی بر روی آن ثبت نشده است امکان ویرایش آن وجود دارد اما پس از ثبت اولین پیشنهاد توسط یک مترجم دیگر قادر به ویرایش پروژه ترجمه خود نخواهید بود.


برای ویرایش پروژه می توانید از روشهای زیر اقدام کنید:


اگر در صفحه داشبورد هستید با کلیک بر روی آیکون وارد صفحه ویرایش پروژه شده و اصلاحات لازم را اعمال کنید
اگر در صفحه پروژه هستید با کلیک بر روی لینک "ویرایش پروژه" که در قسمت پایین سفارش وجود دارد می توانید وارد صفحه ویرایش پروژه شده و اصلاحات لازم را اعمال کنید.


با ما گفتگو کنید