ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

پذیرش انجام پروژه

1. پس از ثبت پیشنهاد از سمت مترجمان چنانچه کارفرما پیشنهاد یکی از مترجمان را بپذیرد، برای مترجم مذکور پیامی ارسال می شود.
این پیام به منظور اطلاع رسانی به مترجم ارسال می شود تا آمادگی خود را برای انجام آن پروژه اعلام نماید.
پس از تایید پیشنهاد مترجم از سمت کارفرما و ارسال پیام اطلاع رسانی، مترجم دو ساعت زمان دارد تا آمادگی و یا عدم آمادگی خود را به اطلاع کارفرما برساند.
چنانچه در این بازه زمانی پیامی مترجم اقدامی نکند، کارفرما می تواند از بین پیشنهادات دیگر انتخاب جدیدی انجام دهد.

2. چنانچه مترجم شرایط کارفرما را بپذیرد (شرایط پرداخت هزینه و تحویل مرحله ای فایل ترجمه)، با کلیک بر روی دکمه "قبول می کنم" آمادگی خود برای انجام ترجمه را اعلام کرده است.
3. پس از واریز وجه از سمت کارفرما، برای مترجم پیامی ارسال می شود تا نسبت به شروع ترجمه اقدام نماید.
با ما گفتگو کنید