ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مدیریت زبان ها

چنانچه کاربران مترجم بخواهند فعالیت خود را در همه یا یکی از زبان ها محدود کنند، می توانند با مراجعه به زبانه ی "لیست زبان های من" هر کدام از زبان هایی که پس از انجام آزمون های مربوطه فعال شده اند را غیر فعال و یا حذف نمایند.
با کلیک بر روی آیکون زبان مربوطه غیر فعال، و با کلیک بر روی آیکون زبان مدنظر حذف می گردد.
توجه داشته باشید که تفاوت غیر فعال کردن با حذف کردن در آن است که با حذف کردن یک زبان، برای فعالسازی مجدد آن می بایست مجددا از فیلتر آزمون های تخصصی مربوط به آن زبان عبور کنید؛ در حالیکه با غیرفعال کردن آن، صرفا تا مدت زمان مشخصی پروژه های مربوط به آن زبان در داشبورد شما ظاهر نخواهد شد.با ما گفتگو کنید