ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مدیریت حوزه های ترجمه

چنانچه کاربران مترجم بخواهند فعالیت خود را در همه یا یکی از زمینه های ترجمه محدود کنند، می توانند با مراجعه به زبانه ی "لیست زبان های من" هر کدام از زبان هایی که پس از انجام آزمون های مربوطه فعال شده اند را غیر فعال و یا حذف نمایند.
با کلیک بر روی آیکون زمینه مربوطه غیر فعال، و با کلیک بر روی آیکون زمینه مدنظر حذف می گردد.
توجه داشته باشید که تفاوت غیر فعال کردن با حذف کردن در آن است که با حذف کردن یک زمینه، برای فعالسازی مجدد آن می بایست مجددا از فیلتر آزمون های تخصصی مربوط به آن عبور کنید؛ در حالیکه با غیرفعال کردن آن، صرفا تا مدت زمان مشخصی پروژه های مربوط به آن زمینه در داشبورد شما ظاهر نخواهد شد.با ما گفتگو کنید