ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

آزمون اختصاصی

پس از انجام آزمون عمومی و کسب حد نصاب لازم، برای تکمیل فرآیند گزینش کاربران مترجم می بایست در آزمون های اختصاصی نیز شرکت نمایند.
در طی این آزمون ها یک متن حدودا 150 کلمه ای در اختیار کاربر قرار می گیرد تا در مدت زمان 25 دقیقه ترجمه نماید.
هر کاربر می تواند در همه یا یکی از شاخه های تخصصی زیر توانمندی خود را محک بزند.
با ما گفتگو کنید