ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

تحویل فایل ترجمه

پس از طی مراحل مختلف نوبت به نحوه تحویل پروژه به کارفرما می رسد. چنانچه شیوه پرداخت هزینه تک مرحله ای باشد تحویل پروژه تک مرحله ای و چنانچه شیوه پرداخت چند مرحله ای یا اقساطی باشد؛ تحویل پروژه در چند مرحله انجام می گیرد. پس از پایان کار با مراجعه به پنل کاربری و کلیک بر روی پروژه در حال انجام می توانید فایل مد نظر را در سایت بارگذاری نمایید.


در این مرحله نوبت به تایید کارفرما می رسد. با تایید کارفرما در پروژه هایی که هزینه آن به صورت کامل واریز شده است، کار به پایان می رسد و طرفین به یکدیگر نمره دهی می کنند.
اما در پروژه های چند مرحله ای تایید کارفرما به منزله صحت انجام وظیفه از سمت مترجم در مرحله اول می باشد. مادامی که پرداخت هزینه مراحل بعدی صورت نگرفته باشد ترجمه قسمت های بعدی آغاز نخواهد شد.


در نهایت پس از واریز وجه مرحله های بعد و تحویل فایل ترجمه، نوبت به تایید نهایی کارفرما می رسد؛ چنانچه کارفرما از کیفیت کار رضایت داشته باشد و تایید نهایی پروژه انجام بگیرد پروژه مربوطه به بخش پروژه های انجام شده پروفایل مترجم منتقل می شود و پس از آن مترجم می بایست نسبت به نمره دهی به کارفرما اقدام کند.با ما گفتگو کنید